Læreplankoblet

Hvilken figur?

Aktivitet

Dette er en samarbeidsoppgave for grupper med fire eller fem medlemmer.

Et av gruppemedlemmene skal prøve å finne ut hvilken figur det er på et utvalgt kort (en ukjent) ved å stille så få spørsmål som mulig. Resten av gruppa må diskutere og bli enige om å svare «ja» eller «nei» på hvert spørsmål, og holde oversikt over hvor mange spørsmål som er stilt. Gruppemedlemmene må stille korte spørsmål som gir mening, og de må lytte og reflektere over det som blir sagt.

Hvis dere gjør oppgaven flere ganger, kan dere bytte på å være den som stiller spørsmål for å gjette den ukjente. Det kan også være lurt at en av medlemmene er observatør. Alle trenger et blankt ark og en blyant.

Regler

 • Velg en observatør som holder oversikt over antall spørsmål.
 • Personen som skal stille spørsmål, velger et kort og gir det til de andre, uten å se på det først.
 • Personen som skal stille spørsmål, kan stille opptil 12 spørsmål.
 • Når et spørsmål er stilt, skriver de andre gruppemedlemmene «ja» eller «nei» på arket sitt. Hvis alle er enige, gir et av medlemmene svaret.
 • Hvis gruppa ikke er enige om et svar, må de diskutere. Den som stiller spørsmål, bør ikke høre det som blir sagt. Når de er enige, gir gruppa svaret.
 • Personen som stiller spørsmål, får tre forsøk på å gjette hva som er på kortet, før oppgaven avsluttes. Hver gjetting teller som ett av de 12 spørsmålene.
 • Gruppa kan gi hint: «kald», «varm» eller «glovarm», hvis den første eller den andre gjettingen er feil.

Når gruppa er ferdig med en runde, diskuterer dere hva som viste seg å være gode og mindre gode spørsmål. Hvis personen som stilte spørsmål, ikke fant ut hva det var på kortet, diskuterer dere hvilke spørsmål som burde vært stilt.

Retningslinjer for observatøren

 • Hold oversikt over antall spørsmål.
 • Noter spørsmål som du synes var gode eller effektive, og hvorfor.
 • Noter når gruppa arbeidet bra sammen.
 • Kontroller at gruppa diskuterer før de gir svaret.

Starthjelp

 • Har du funnet ut hvor mange sider figuren har?
 • Vet du noe om vinklene på figuren?

Lærerveiledning

Hvorfor arbeide med denne oppgaven?

Oppgaven støtter utviklingen av grunnleggende begrep i geometri, og gir elevene mulighet til å snakke om og beskrive geometriske figurer og objekter på en presis måte. Elevene får også anledning til å resonnere, stille gode spørsmål og lytte til og reflektere over det som blir sagt.

Mulig tilnærming

Oppgaven passer for grupper på fire–fem elever. Et av medlemmene (etter tur) prøver å gjette den ukjente figuren.

Ved å bruke en person som observatør kan tilbakemeldingene bli mer spesifikke. Observatøren kan være en elev eller en voksen.

La gruppene få god tid til å arbeide med oppgaven, slik at alle medlemmene får være den som stiller spørsmål, minst én gang.

En av observatørens roller er å kontrollere at gruppa diskuterer før de gir et svar.

Når gruppene er ferdige med oppgaven, er det viktig at de bruker tid på å diskutere hvordan samarbeidet i gruppa fungerte – først i grupper deretter i plenum. De skal vurdere hva de har lært i arbeidet med oppgaven, og hva de vil gjøre annerledes neste gang, spesielt med tanke på å lytte til hverandre og sørge for at alle deltar. Den enkeltes og observatørens observasjoner kan være nyttige bidrag.

Avslutt arbeidet med en felles oppsummering av nøkkelord for rom og former som kom fram i arbeidet.

Gode veiledningsspørsmål

 • Var det et spørsmål som viste seg å være spesielt godt egnet til å gjette den ukjente?
 • Hvilken type spørsmål var mest nyttig for å gjette den ukjente raskest?
 • Hvor godt lyttet dere til hverandre i gruppa?
 • Hvordan sørget dere for at alle fikk mulighet til å delta?

Mulig støtte

Den som skal prøve å gjette den ukjente, kan få en oversikt over alle figurene på kortene. Antall kort kan også reduseres, og de kan inneholde bestemte typer figurer, for eksempel mangekanter.

Ressursen er utviklet av NRICH

8