Læreplankoblet

Tre på rad i en boks

Aktivitet

Tenk dere en kubisk boks som er satt sammen av 27 enhetskuberEn enhetskube er en kube (for eksempel en terning) der alle sider er 1 enhet lang. Volum av en 3 dimensjonal enhetskube er 1, og totalt overflateareal er 6 kvadrat. Begrepet enhetskube er også brukt om "kuber" i n-dimensjonale rom., det vil si 3 x 3 x 3 enhetskuber.

Tenk dere videre at dere kan plassere kuler i alle enhetsboksene, også i den som ligger i midten.

Tre kuler plassert diagonalt i en gjennomsiktig boks.

 

På hvor mange måter kan dere plassere tre kuler på rad?
Finn egne løsninger før dere ser på løsningene som kommer under.

Nedenfor kan dere se fire ulike måter å tenke på.

Karolines metode

Tre på rad kan ligge

-          langs en kant på kuben

-          gjennom midten av en sideflate

-          gjennom enhetskuben i midten av kuben

Kuben har 12 kanter, så det er 12 måter å legge tre på rad på langs en kant.

Kuben har 6 sideflater, og det er 4 måter å legge tre på rad på gjennom midten av hver sideflate, så det er i alt 24 måter å legge tre på rad på gjennom midten av en sideflate.

Tre på rad gjennom midten av kuben:

-          fra et hjørne til motstående hjørne: 4 mulige

-          fra midten av en sidekant til midten av motstående sidekant: 6 mulige

-          fra midten av en sideflate til midten av motstående sideflate: 3 mulige

Til sammen blir det 12 + 24 + 4 + 6 + 3 = 49 mulige måter å legge tre på rad på.

Pauls metode

Tre på rad kan ligge enten diagonalt eller ikke-diagonalt.

Ikke-diagonaler:

-          9 rader fra forsiden til baksiden

-          9 rader fra høyre til venstre

-          9 rader fra toppen til bunnen

Diagonaler:

I hvert lag er det 2 diagonaler med plass til tre kuler, så vi får

-          6 diagonaler fra forsiden til baksiden

-          6 diagonaler fra venstre til høyre

-          6 diagonaler fra toppen til bunnen

Mellom hjørnene:

Det er 4 rader fra et hjørne til det motstående hjørnet.

I alt er det 27 + 18 + 4 = 49 måter å legge tre kuler på rad på.

Alises metode

Vi kan begynne i ett av tre punkt:

-          i et hjørne

-          i midten av en sidekant

-          i midten av en sideflate

En kube har 8 hjørner, 12 sidekanter og 6 sideflater.

Fra et hjørne er det 7 andre hjørner å ende i, så det gir i alt 7 · 8 = 56 rader. Men to og to av dem er sammenfallende, for det er samme rad som begynner fra hver sin ende, så vi må halvere antallet. Det er 28 ulike rader mellom to hjørner.

Fra midten av en sidekant er det 3 andre midt-på-sidekant-punkt å legge raden mot. Det er 12 sidekanter, så det blir 3 · 12 = 36 rader fra midt på en sidekant til en motstående. Men også her har vi telt dobbelt, så det er i alt 18 ulike rader fra midten av en sidekant.

Fra midt på en sideflate er det bare én måte å legge tre på rad på, så det er i alt 3 rader fra midt på en sideflate til motstående sideflate.

Det er altså til sammen 28 + 18 + 3 = 49 ulike måter å legge tre på rad på i kuben.

Karls metode

Tre på rad kan ligge i

-          hvert av de horisontale planene

-          hvert av planene fra venstre til høyre

-          hvert av planene forfra og bakover

-          diagonalplanene

I et plan er det 8 måter å legge tre på rad på. Kuben har 3 horisontale plan, så det gir 8 · 3 = 24 mulige måter å legge tre på rad på.

Det er 3 vertikale plan fra venstre til høyre, men her er det bare 5 nye måter å legge tre på rad på, siden 3 av mulighetene også ligger i de horisontale planene. Det gir 5 · 3 = 15 mulige tre på rad.

I de tre vertikale planene forfra og bakover er det bare 2 nye muligheter for tre på rad, nemlig langs diagonalene. Vi får 2 · 3 = 6 mulige tre på rad.

Det er to diagonalplan mellom hjørnene i en kube, og det er bare diagonalene i disse planene som ikke er telt med fra før. Det gir 2 · 2 muligheter for tre på rad.

I alt blir det 24 + 15 + 6 + 4 = 49 ulike måter å plassere tre på rad på i kuben.

  • Studer og prøv å forstå hver av de fire måtene å tenke på. Prøv å forklare med egne ord.

  • Tenk dere nå en 4 x 4 x 4-kube. Hvor mange måter kan dere plassere 4 kuler på rad på i en slik kube?

  • Bruk de fire metodene til å utlede en generell formel for en hvilken som helst kube. Kontroller at alle metodene gir samme formel.

Starthjelp

Det kan gjøre det lettere å se problemet for seg hvis dere har en kubisk boks å se på, for eksempel Rubiks kube eller centikuber. Kanskje dere har utstyr til å sette sammen en kube av 27 enhetskuber?

Løsning

I en 3 x 3 x 3-kube kan man plassere tre kuler på rad på 49 ulike måter.

I en 4 x 4 x 4-kube kan man plassere fire kuler på rad på 76 ulike måter.

I en n x n x n-kube kan man plassere n kuler på rad på 3n2 + 6n + 4 ulike måter.

Lærerveiledning

Hvorfor arbeide med denne oppgaven?

Denne oppgaven gir elevene øving i å tenke på og visualisere tredimensjonale figurer. Dessuten krever den at de finner et system å arbeide ut fra. Hvis man bare teller tilfeldig, kan man telle dobbelt eller overse noen av radene, slik at det ender med feil svar. Bare ved å arbeide nøyaktig og systematisk kan elevene overbevise seg selv og andre om at de har funnet det riktige antallet muligheter for tre på rad.

Denne oppgaven utfordrer elevene til å studere strukturen i problemet ved å prøve å forstå hvordan andre har tenkt. Dette er en viktig del av det å arbeide matematisk. Men la dem først arbeide litt med problemet uten å se disse eksemplene, slik at de får satt seg godt inn i hva problemet går ut på.

Det er nyttig å studere grundig og forstå flere ulike måter å løse oppgaven på, og da vil elevene kunne innse verdien av å arbeide systematisk med et problem. 

Mulig tilnærming

«Hvis jeg har et 3 x 3-rutenett, kan jeg legge tre på rad på 8 ulike måter. Jeg lurer på hvor mange mulige måter som finnes i en tredimensjonal kube.»

Bildet i oppgaven (og kopieringsoriginalen) kan brukes for å vise et eksempel på tre på rad i en kube. Kopieringsoriginalen til oppgaven finnes her.

Gi elevene tid til å diskutere muligheter og svar med partnerne sine. Mens de arbeider, kan du gå rundt i klassen og observere ulike tilnærminger, og utfordre dem til å forklare hvordan de tenker. Etter en stund kan dere stoppe opp og dele løsninger, og kanskje skrive ulike metoder og forslag på tavla.

«Det kan ofte være vanskelig å vite om man har funnet det riktige svaret i slike oppgaver, for det er mulig å overse en løsning eller å telle samme løsning to ganger. Dere skal nå få se fire ulike måter å systematisere og løse oppgaven på. Prøv å forstå hver av metodene.»

Kopieringsoriginaler til de fire måtene å løse oppgaven på finnes her.

 Del ut de to arkene med løsninger. Det er to metoder på hvert ark, så du kan velge om alle elevene skal få se alle fire metodene, eller om alle skal få bare ett ark, slik at de får se bare to metoder hver.

«Nå kan dere prøve å finne ut hvor mange måter dere kan legge fire på rad på i en 4 x 4 x 4-kube. Bruk eksemplene på metoder som dere har sett, til hjelp.»

«Når dere har dere har brukt metodene på en 4 x 4 x 4-kube, kan dere prøve ut samme problem med større kuber. Prøv så å finne et uttrykk for hvor mange rader med n kuler som kan plasseres i en

10 x 10 x 10-kube.»

Samle klassen, og be dem forklare hvordan de tenker, når de skal finne ut hvor mange måter de kan plassere ti på rad på i en 10 x 10 x 10-kube.

Arbeid til slutt i fellesskap med å bruke hver av de fire metodene til å utlede formelen for antallet måter å plassere n kuler på i en n x n x n-kube. Vis at alle løsningene er ekvivalente. Kontroller at løsningene på de spesielle tilfellene stemmer med den generelle løsningen. 

Gode veiledningsspørsmål

Hvordan vil dere systematisere tellingen av rader slik at dere ikke overser noen?

Hvordan kan dere se om dere har telt noen rader to ganger?

Hvordan kan dere utvide Karolines (eller Pauls eller Alises eller Karls) metode til en 4 x 4 x 4-kube?

 

Illustrasjonsfoto: Nikita Lachanovsky on Unsplash

Ressursen er utviklet av NRICH

10