Læreplankoblet

4Dom

Aktivitet

Bruk de fire dominobrikkene og lag et kvadrat som har samme antall prikker langs alle sidekantene.

Fire dominobrikker

Ta bilde av kvadratet du har laget, og beskriv hvilke strategier du brukte da du prøvde å løse problemet.

Test ut ideene dine ved hjelp av denne interaktive oppgaven.
Du kan rotere en dominobrikke ved å klikke på den.
Om du vil flytte rundt på dominobrikken, kan du klikke og dra.

Starthjelp

Hva er det største antall prikker en sidekant kan ha?
Hva er det minste antall prikker en sidekant kan ha?

Lærerveiledning

Hvorfor arbeide med denne oppgaven?

Denne aktiviteten egner seg godt til å arbeide med problemløsingsstrategier (f. eks. gjett, sjekk og juster). Det er ikke én opplagt måte å løse oppgaven på. Elevene får mulighet til å utvikle og bruke begrep knyttet til antall og beregning. Den interaktive versjonen krever nesten mer nøyaktig planlegging når elevene skal plassere dominobrikken enn om elevene bruker fysiske brikker. Den gir elevene tid og anledning til å legge merke til hva som skjer. Slike oppdagelser vekker elevenes nysgjerrighet og kan motivere dem til å holde ut med oppgaven.

Mulig tilnærming

En måte å engasjere elevene på kan være å bruke den interaktive versjonen til å vise hvordan de fire dominobrikkene kan legges som et kvadrat, men uten å ha like mange prikker langs de fire sidekantene.  Be elevene studere det de ser, og gi dem tid til å snakke parvis før de deler det de har snakket om med hele gruppen.  Presenter oppgaven etter at elevene har delt sine observasjoner. Det kan være lurt å telle antall prikker langs alle sidekantene, slik at elevene kan få en god forståelse for aktiviteten.

Elevene bør ha tilgang til både dominobrikker og den interaktive versjonen, slik at de selv kan velge hvordan de vil arbeide med oppgaven. I tillegg til en muntlig presentasjon av oppgaven, kan de også få utdelt kopioriginalen. Gi elevene tid til å starte på oppgaven og samle deretter gruppene og snakke om hvordan de kommer i gang.  Hvordan tenker elevene å holde en oversikt på forsøkene de gjør?

Etter at elevene har arbeidet videre med oppgaven, kan dere oppsummere i plenum. Fokuset kan være på hvilke problemløsingsstrategier elevene brukte. De fleste elevene vil bruke gjett og sjekk. Lytt til hvordan elevene resonnerer og argumenterer. Hvorfor er … største/minste sum som er mulig å få langs en sidekant? Hvorfor påvirker par eller odde antall prikker på brikkene summen langs sidekantene?

Gode veiledningsspørsmål

  • Hvor mange prikker er det til sammen på alle dominobrikkene?
  • Hvor mange prikker kan det være langs hver sidekant?
  • Hva kan den største summen langs en sidekant være?
  • Hva kan den minste summen langs en sidekant være?

Mulig utvidelse

Elevene kan bli utfordret til å gjøre endringer slik at aktiviteten blir enklere eller vanskeligere. Hvordan argumenterer de for at aktiviteten ble lettere/vanskeligere enn den opprinnelige? Samle elevens forslag i et hefte og la andre elever i klassen/på skolen få mulighet til å løse dem.

Mulig støtte

Elever som sliter med å komme i gang, kan få tips om å plassere brikkene og deretter summere prikkene langs sidekantene. Hvor mange ulike summer er det mulig å finne? Hva er den største summen det er mulig å lage langs en sidekant? Hvorfor? Hva er den minste summen det er mulig å lage? Hvorfor?

Ressursen er utviklet av NRICH

8