Lærer

MatteLIST er en samling med ressurser innenfor emner i tall og algebra, geometri og data og statistikk. Det arbeides med å legge til rette tilsvarende materiell også i andre emner. Materiellet består av Aktiviteter, Problemer og Artikler. Både elever og lærere har tilgang til oppgaver, starthjelp, løsningsforslag, lærerveiledning og andre lenker.

Bilde av blid gutt på ca. 8 år og lærer som ser sammen på dataskjerm.

Inndeling i trinn

Materiellet er delt i fire hovednivå: barnehage, barnetrinn, ungdomstrinn og videregående.
Innenfor barnetrinnet er det delt mellom 1.-3. trinn og 4.-7. trinn. På ungdomstrinn og videregående trinn er det tre ulike vanskelighetsgrader.

Vi oppfordrer både elever og lærere til å vurdere å bruke oppgaver fra nivåer over eller under der det måtte passe.

Aktiviteter

Her finnes oppgaver som passer for arbeid i en hel klasse. Veldig mange av disse har «lav inngangsterskel og stor takhøyde», elevene skal kunne løse dem på ulike måter og med ulike representasjoner.

I tillegg til selve oppgaven finnes det Starthjelp. Dette er som regel korte spørsmål som kan få eleven til å reflektere rundt problemet og komme i gang med løsningen. De kan velge om de vil bruke denne hjelpen. Det følger også Løsning med til oppgavene. Dette er ikke bare en fasit, men som regel også en forklaring på hvordan man kan komme fram til løsningen. Elevene kan gjerne oppmuntres til å studere løsningene, det kan være mye å lære av å lese slike matematiske tekster.

Til læreren er det dessuten en Lærerveiledning. Den forklarer kort hva som er hensikten med den aktuelle oppgaven. Så forteller den hvordan man kan arbeide med oppgaven i klassen, med flere praktiske tips. Det er også forslag til gode veiledningsspørsmål, spørsmål som læreren kan stille elevene under arbeidet for å få dem i gang og kanskje se nye muligheter, - uten at læreren overtar løsningen. Noen ganger er det også forslag til hvordan en oppgave kan utvides.

Problemer

Her finnes kortere oppgaver som gjerne kan passe til enkeltelever, et par eller en gruppe elever. Også disse oppgavene har Starthjelp og Løsning. En del av disse oppgavene, spesielt for ungdomstrinn og videregående trinn, kan ha en høyere inngangsterskel. Det er en del oppgaver som krever en viss forkunnskap eller faglig modenhet. De utfordrer elevene til å anvende kunnskap i problemstillinger de kanskje ikke har sett før. Så læreren må vurdere hvordan det passer å bruke disse oppgavene med sine elever.

Artikler

Det vil etter hvert også fylles på med faglige artikler om matematiske tema på ungdomstrinn og videregående. Disse er ikke oversatt, men vi håper elevene på dette nivået kan ha glede og nytte av å lese artikler på engelsk. Lærere på ungdomstrinnet må være oppmerksom på disse, det kan være aktuelt for spesielt interesserte enkeltelever.

Tidsbruk og arbeid med ressursene

Når man arbeider med ressursene må man beregne tilstrekkelig tid til at elevene får tenke nøye gjennom problemene og komme fram til egne løsninger. La det være rom for å løse oppgavene med ulike strategier og ulike representasjoner. Elevene må finne den strategien de kan kjenne seg trygge på. Noen vil prøve seg fram, - tilfeldig eller systematisk, noen vil bruke konkreter, noen vil tegne, noen vil bruke ord og setninger mens noen vil bruke formell matematisk notasjon. For at elevene skal bli vant til å beskrive og argumentere så presist som mulig er det også nødvendig at de lærer å jobbe sammen med andre. LIST-aktiviteter gir mangfoldige muligheter til å fremme gode samarbeidsvaner (Cohen & Lotan, 2014) der elevene blant annet blir utfordret til å:

 • stille spørsmål
 • forklare både hvordan og hvorfor
 • hjelpe andre
 • dele kunnskap og resonnering
 • spørre etter, høre etter, og prøve å forstå andres ideer
 • reflektere over og bruke det som er blitt sagt
 • gi rom for at alle får bidra

Vi ønsker at arbeidet med oppgavene skal avsluttes med en felles diskusjon i hele klassen eller gruppen som har arbeidet med en oppgave. Da er det viktig at så mange som mulig deler sine strategier slik at det kommer fram at det finnes flere måter å svare på en oppgave på. Kanskje blir dere også enige om hvilken måte som var den raskeste, mest kronglete, beste eller mest elegante? Dette bidrar både til utviklingen av elevenes matematiske kompetanse og understøtter det verdisynet som ligger til grunn for undervisning i heterogene klasserom.

Aktiviteter med lav inngangsterskel og stor takhøyde fremmer en positiv klasseromskultur der hele klassen arbeider sammen, samtidig som alle jobber på sitt nivå - innenfor den samme oppgaven. Dette bidrar til at diskusjoner i plenum blir meningsfulle fordi alle kan bidra på sitt vis, og lære og bli inspirert av hverandres fremgangsmåter og resonneringer (McClure, 2012).

Send gjerne inn elevløsninger

Til en hver tid vil det være mulig å sende inn løsning til noen oppgaver.

Enkeltelever står fritt til å sende inn egne løsninger, men vi vil gjerne at du som lærer sender oss besvarelser fra klassen din!

Gode løsningsforslag kan bli publisert på sidene. Det kan være stas for klassen, samtidig som at andre elever og lærere kan bli inspirert. Her er en liten veiledning:

 • Vi ønsker en løsning, ikke kun et svar.
 • Skriv løsningen slik at andre kan forstå hvordan du har tenkt.
 • Send gjerne bilder av arbeidet ditt.
 • Bruk gjerne illustrasjoner, grafer, tabeller, tegninger eller andre ting som viser hvilke hjelpemidler du har brukt i løsningen.