Lærer

Hva er MatteLIST og hvordan bruke ressursene?

 

Innhold

MatteLIST er en samling med ressurser innenfor emner i tall og algebra. Det arbeides med å legge til rette tilsvarende materiell også i andre emner.

Inndeling i trinn

Materiellet er delt i fire hovednivå: barnehage (kommer 2019), barnetrinn, ungdomstrinn og videregående.
Innenfor barnetrinnet er det delt mellom 1.-3. trinn og 4.-7. trinn. På ungdomstrinn og videregående trinn er det tre ulike vanskelighetsgrader.
Du kan gå inn enten som lærer eller elev.

Vi oppfordrer både elever og lærere til å vurdere å bruke oppgaver fra nivåer over eller under der det måtte passe.

Aktiviteter, problemer og artikler

Materiellet består av Aktiviteter, Problemer og Artikler. Både elever og lærer har tilgang til oppgaver, hjelp, løsningsforslag, lærerveiledning og andre lenker.


Aktiviteter

Her finnes oppgaver som passer for arbeid i en hel klasse. Oppgavene har «lav inngangsterskel og stor takhøyde», elevene skal kunne løse dem på ulike måter og med ulike representasjoner.

I tillegg til selve oppgaven finnes det Starthjelp. Dette er som regel korte spørsmål som kan få eleven til å reflektere rundt problemet og komme i gang med løsningen. De kan velge om de vil bruke denne hjelpen. Det følger også Løsning med til oppgavene. Dette er ikke bare en fasit, men som regel også en forklaring på hvordan man kan komme fram til løsningen. Elevene kan gjerne oppmuntres til å studere løsningene, det kan være mye å lære av å lese slike matematiske tekster.

Til læreren er det dessuten en Lærerveiledning. Den forklarer kort hva som er hensikten med den aktuelle oppgaven. Så forteller den hvordan man kan arbeide med oppgaven i klassen, med flere praktiske tips. Det er også forslag til gode veiledningsspørsmål, spørsmål som læreren kan stille elevene under arbeidet for å få dem i gang og kanskje se nye muligheter, - uten at læreren overtar løsningen. Noen ganger er det også forslag til hvordan en oppgave kan utvides.

Problemer

Her finnes kortere oppgaver som gjerne kan passe til enkeltelever, et par eller en gruppe elever. Også disse oppgavene har Starthjelp og Løsning. En del av disse oppgavene, spesielt for ungdomstrinn og videregående trinn, kan ha en høyere inngangsterskel. Det er en del oppgaver som krever en viss forkunnskap eller faglig modenhet. Så læreren må vurdere hvordan det passer å bruke disse oppgavene med sine elever.

Artikler

Det finnes også noen faglige artikler om matematiske tema på ungdomstrinn og videregående. Disse er ikke oversatt, men vi håper elevene på dette nivået kan ha glede og nytte av å lese artikler på engelsk. Vi vil supplere med flere artikler etter hvert. Lærere på ungdomstrinnet må være oppmerksom på disse, det kan være aktuelt for spesielt interesserte enkeltelever.

Tidsbruk og arbeid med ressursene

Når man arbeider med LIST-oppgaver, må man beregne tilstrekkelig tid til at elevene får tenke nøye gjennom problemene og komme fram til egne løsninger. La det være rom for å løse oppgavene med ulike strategier og ulike representasjoner. Elevene må finne den strategien de kan kjenne seg trygge på. Noen vil prøve seg fram, - tilfeldig eller systematisk, noen vil bruke konkreter, noen vil tegne, noen vil bruke ord og setninger mens noen vil bruke formell matematisk notasjon.
For at elevene skal bli vant til å beskrive og argumentere så presist som mulig er det også nødvendig at de lærer å jobbe sammen med andre. LIST-aktiviteter gir mangfoldige muligheter til å fremme gode samarbeidsvaner (Cohen & Lotan, 2014) der elevene blant annet blir utfordret til å:

  • Stille spørsmål
  • Forklare både hvordan og hvorfor
  • Hjelpe andre
  • Dele kunnskap og resonnering
  • Spørre etter, høre etter, og prøve å forstå andres ideer
  • Reflektere over og bruke det som er blitt sagt
  • Gi rom for at alle får bidra

Dette bidrar både til utviklingen av elevenes matematiske kompetanse og understøtter det verdisynet som ligger til grunn for undervisning i heterogene klasserom.
Aktiviteter med lav inngangsterskel og stor takhøyde fremmer en positiv klasseromskultur der hele klassen arbeider sammen, samtidig som alle jobber på sitt nivå - innenfor den samme oppgaven. Dette bidrar til at diskusjoner i plenum blir meningsfulle fordi alle kan bidra på sitt vis, og lære og bli inspirert av hverandres fremgangsmåter og resonneringer (McClure, 2012).